Zarząd Aeroklubu Lubelskiego w Radawcu uchwałą Nr 76/03/2019 z dnia 19 marca 2019 roku zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Aeroklubu Lubelskiego.

Miejsce obrad: Automobilklub Lubelski ul. Północna 22b w Lublinie.

Termin obrad: 14 kwietnia  2019 roku o godzinie 9.00 w pierwszym terminie oraz
o 9:30 w drugim terminie.

W Walnym Zgromadzeniu udział biorą z głosem decydującym członkowie zwyczajni
i honorowi, którzy ukończyli 16 lat, a także z głosem doradczym osoby zaproszone.     

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór protokolantów Walnego Zgromadzenia.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej i komisji uchwał i wniosków.
 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Alb i sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 9. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego.
 10. Przedstawienie sprawozdania komisji mandatowo-skrutacyjnej na temat prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 11. Wręczenie pucharów i dyplomów Zwycięzcom IV Klubowych Zawodów Szybowcowych o Puchar Prezesa Aeroklubu Lubelskiego w sezonie 2018.
 12. Wręczenie okolicznościowych dyplomów osobom  wyróżniającym się w 2018 roku postawą społecznikowską w pracy na rzecz Aeroklubu Lubelskiego, jego promocji oraz podczas III Balonowych Mistrzostw Świata Kobiet.
 13. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Alb.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Alb.
 19. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
 20. Zakończenie obrad.

Sprawozdanie Zarządu za rok 2018 znajduje się na Portalu Aeroklubu pod adresem: http://aeroclub.vdl.pl/portal/wp-content/uploads/2019/04/Sprawozdanie_Zarzadu_za_rok_2018_uchwalone-1.pdf

Zawiadomienie – Walne Zgromadzenie Aeroklubu w dniu 14 kwietnia