Zarząd Aeroklubu Lubelskiego w Radawcu uchwałą Nr 190/9/2020 z dnia 11 września 2020 roku zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Aeroklubu Lubelskiego.

Miejsce obrad: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ul. Bursaki 12, aula 018 oraz aula 019.

Termin obrad:
26 września 2020 roku o godzinie 9.00 w pierwszym terminie oraz o 10:00 w drugim terminie.

W Walnym Zgromadzeniu udział biorą z głosem decydującym członkowie zwyczajni i honorowi, którzy ukończyli 16 lat, a także z głosem doradczym osoby zaproszone.     

Uwaga! W związku ze stanem epidemii wszyscy uczestnicy Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, tj. każdy uczestnik powinien posiadać maseczkę lub przyłbicę, a jeżeli stan zdrowia na to nie pozwala, uprzejmie uprasza się o udzielenie pełnomocnictwa oraz o przybycie ze stosownym wyprzedzeniem w celu  odebrania mandatu.

Szczegóły zawiadomienia o Walnym oraz porządek obrad:
https://www.aeroklub.lublin.pl/download/ALb-zawiadomienie-walne.pdf

Regulamin obrad:
https://www.aeroklub.lublin.pl/download/Alb-regulamin-walne.pdf

Zawiadomienie: Walne Zgromadzenie Aeroklubu w dniu 26 września 2020 r.